rana intervencija

Rana intervencija

 • null

  ŠTA je rana intervencija usmerena na porodicu ?

  Rana intervencija uključuje različite usluge i intervencije stručnjaka sa ciljem rane prevencije oštećenja, rane identifikacije dece sa odstupanjem u razvoju i rane stimulaciju razvoja deteta.

  Porodično orjentisana rana intervencija ima savremen pristup, gde se za potrebe pružanja podrške dete ne izdvaja iz njegovor prirodnog okruženja. U porodično orjentisanoj ranoj intervecniji prepoznaje se značaj ranog učenja i uticaja porodice na razvoj malog deteta. Zbog toga su usluge tako koncipirane da pružaju podršku porodici, doprinose boljem funkcionisanju unutar porodice a neposredno doprinose učenju i razvoju deteta.

  Usluge su individualizovane usmerene na podršku porodici kroz razvoj funkcionalnih veština deteta i većeg blagostanja unutar porodice.

 • null

  KOME je namenjena rana intervencija?

  Korist od rane intervencije mogu imati deca koja su u riziku za ispoljavanje smetnji, zatim deca kod kojih je identifikovano kašnjenje, netipična ponašanja, socijalne i emocionalne teškoće u razvoju. Uključivanje u program ranih interevencija najbolje je realizovati na uzrastu od 0-3 godina, najkasnije do šeste godine.

  Rana intervencija prvenstveno je namenjena deci ali ona uvek uključuje i porodicu.

  Uključivanje porodice u ranu intervecniju ima za ciljem sprečavanje brojnih negativnih posledica na celokupno funkcionisanje unutar porodice.

 • null

  GDE se pružaju usluge rane intervencije usmerene na porodicu ?

  Porodično orjentisana rana intervencija realizuje se najčešće kroz kućne posete. Posete se mogu realizovati i na drugim mestima kao što su vrtići u kojem dete boravi veći deo dana.

 • null

  ZAŠTO JE VAŽNA rana intervencija za porodicu i dete?

  Znamo da se razvoj mozga odvija se kroz međusobno delovanje gena i sredine. Kroz uključivanje deteta u svakodnevna iskustva i socijalnu interakciju omogućavamo uvežbavanje veština za koje smo genetski predodređeni. Tome doprinosi topla i podržavajuća okolina u kućnim uslovima koja pozitivno utiču na razvoj deteta, povećava ukljućenost i razvoj funkcionalnih veština.

  Rana intervencija se dešava u periodu kada je plasticitet mozga najviše izražen. Osnažena porodica tako može da iskoristi svoje roditeljske kapacitete i ostvarivanje maksimalnih potencijala za razvoj deteta.

 • null

  Koja je ULOGA RODITELJA u ranoj intervenciji usmerenoj na porodici?

  Roditelji su glavne osobe u životu svoje dece, najbolje ih poznaju i u najranijem uzrastu najviše vremena provode sa njima.

  Pored toga što roditelji pružaju detetu osećaj sigurnosti i poverenja, roditelji imaju najviše prilika za podsticanje detetovog razvoja kroz svakodnevne rutine. Roditelj su podržani da nastave svoju ulogu roditelja kroz spontane i svakodnevne aktivnosti u okviru porodice.

  Tako osnažen roditelj može da iskoristi sve prednosti koje ima u životu svoga deteta i bude aktivni član tima.

 • null

  Koja je ULOGA STRUČNJAKA u ranoj intervenciji usmerenoj na porodici?

  U ranoj intervenciji usmerenoj na porodicu glavni zadatak stručnjaka je podrška porodici. To se ostvaruje kroz pružanje blagovremenih i tačnih informacija o razvoju i ponašanju deteta, pripremi za naredne faze razvoja, demonstriranje efikasnih strategija za razvoj i učenje.

  Stručnjak je most koji spaja i doprinosi boljem razumevanju sposobnosti deteta i  potreba porodice. Znanja koja stručnjak ima, o razvoju deteta i  efikasnim strategijama, mogu da doprinesu boljem funkcionisanju unutar porodice i razvoju funkcionalnih veština kod deteta.

  Uloga stručnjaka nije da roditelje pretvori u edukatore i terapeute već pomaže da se kroz spontane i svakodnevne aktivnosti unutar porodice podrži razvoj malog deteta. Tako roditelj ostaje roditelj svom detetu, podržan od strane stručnjaka da u novim životnim okolnostima iskoristi svoje roditeljske veštine za razvoj maksimalnih kapaciteta deteta.

 • null

  OD ČEGA ZAVISI USPEH ranih intervencija?

  Efikasnost ranih intervencija zavisi od više faktora.

  Za ranu intervenciju važi pravilo ,,što pre to bolje“, tako da možemo reći da na uspeh intervencije može uticati uzrast deteta, blagovremeno uključivanje i dužina trajanja intervencije.

  Efikasnost predloženog programa zavisi i od stepena uključenosti roditelja i deteta kroz rutine, primerenog inteziteta pružanja usluga, pružene podrške roditeljima, kontinuiranog praćenja i pilagođavanja programa.

  Pored toga, na efikasnost intervencije utiče i upotreba programa koji su zasnovani na dokazima i imaju već potvrđenu efikasnost. Za decu sa poremećajem iz spektra autizma oni pretežno pripadaju grupi bihevioralnih programa.

 • null

  ŠTA je rana intervencija usmerena na porodicu ?

  Rana intervencija uključuje različite usluge i intervencije stručnjaka sa ciljem rane prevencije oštećenja, rane identifikacije dece sa odstupanjem u razvoju i rane stimulaciju razvoja deteta.

  Porodično orjentisana rana intervencija ima savremen pristup, gde se za potrebe pružanja podrške dete ne izdvaja iz njegovor prirodnog okruženja. U porodično orjentisanoj ranoj intervecniji prepoznaje se značaj ranog učenja i uticaja porodice na razvoj malog deteta. Zbog toga su usluge tako koncipirane da pružaju podršku porodici, doprinose boljem funkcionisanju unutar porodice a neposredno doprinose učenju i razvoju deteta.

  Usluge su individualizovane usmerene na podršku porodici kroz razvoj funkcionalnih veština deteta i većeg blagostanja unutar porodice.

 • null

  KOME je namenjena rana intervencija?

  Korist od rane intervencije mogu imati deca koja su u riziku za ispoljavanje smetnji, zatim deca kod kojih je identifikovano kašnjenje, netipična ponašanja, socijalne i emocionalne teškoće u razvoju. Uključivanje u program ranih interevencija najbolje je realizovati na uzrastu od 0-3 godina, najkasnije do šeste godine. Rana intervencija prvenstveno je namenjena deci ali ona uvek uključuje i porodicu.

  Uključivanje porodice u ranu intervecniju ima za ciljem sprečavanje brojnih negativnih posledica na celokupno funkcionisanje unutar porodice.

 • null

  GDE se pružaju usluge rane intervencije usmerene na porodicu ?

  Porodično orjentisana rana intervencija realizuje se najčešće kroz kućne posete. Posete se mogu realizovati i na drugim mestima kao što su vrtići u kojem dete boravi veći deo dana.

 • null

  ZAŠTO JE VAŽNA rana intervencija za porodicu i dete?

  Znamo da se razvoj mozga odvija se kroz međusobno delovanje gena i sredine. Kroz uključivanje deteta u svakodnevna iskustva i socijalnu interakciju omogućavamo uvežbavanje veština za koje smo genetski predodređeni. Tome doprinosi topla i podržavajuća okolina u kućnim uslovima koja pozitivno utiču na razvoj deteta, povećava ukljućenost i razvoj funkcionalnih veština.

  Rana intervencija se dešava u periodu kada je plasticitet mozga najviše izražen. Osnažena porodica tako može da iskoristi svoje roditeljske kapacitete i ostvarivanje maksimalnih potencijala za razvoj deteta.

 • null

  Koja je ULOGA RODITELJA u ranoj intervenciji usmerenoj na porodici?

  Roditelji su glavne osobe u životu svoje dece, najbolje ih poznaju i u najranijem uzrastu najviše vremena provode sa njima.

  Pored toga što roditelji pružaju detetu osećaj sigurnosti i poverenja, roditelji imaju najviše prilika za podsticanje detetovog razvoja kroz svakodnevne rutine. Roditelj su podržani da nastave svoju ulogu roditelja kroz spontane i svakodnevne aktivnosti u okviru porodice.

  Tako osnažen roditelj može da iskoristi sve prednosti koje ima u životu svoga deteta i bude aktivni član tima.

 • null

  Koja je ULOGA STRUČNJAKA u ranoj intervenciji usmerenoj na porodici?

  U ranoj intervenciji usmerenoj na porodicu glavni zadatak stručnjaka je podrška porodici. To se ostvaruje kroz pružanje blagovremenih i tačnih informacija o razvoju i ponašanju deteta, pripremi za naredne faze razvoja, demonstriranje efikasnih strategija za razvoj i učenje.

  Stručnjak je most koji spaja i doprinosi boljem razumevanju sposobnosti deteta i  potreba porodice. Znanja koja stručnjak ima, o razvoju deteta i  efikasnim strategijama, mogu da doprinesu boljem funkcionisanju unutar porodice i razvoju funkcionalnih veština kod deteta.

  Uloga stručnjaka nije da roditelje pretvori u edukatore i terapeute već pomaže da se kroz spontane i svakodnevne aktivnosti unutar porodice podrži razvoj malog deteta. Tako roditelj ostaje roditelj svom detetu, podržan od strane stručnjaka da u novim životnim okolnostima iskoristi svoje roditeljske veštine za razvoj maksimalnih kapaciteta deteta.

 • null

  OD ČEGA ZAVISI USPEH ranih intervencija?

  Za ranu intervenciju važi pravilo ,,što pre to bolje“, tako da možemo reći da na uspeh intervencije može uticati uzrast deteta, blagovremeno uključivanje i dužina trajanja intervencije.

  Efikasnost predloženog programa zavisi i od stepena uključenosti roditelja i deteta kroz rutine, primerenog inteziteta pružanja usluga, pružene podrške roditeljima, kontinuiranog praćenja i pilagođavanja programa.

  Pored toga, na efikasnost intervencije utiče i upotreba programa koji su zasnovani na dokazima i imaju već potvrđenu efikasnost. Za decu sa poremećajem iz spektra autizma oni pretežno pripadaju grupi bihevioralnih programa.