rana intervencija u vrticima

Podrška za vrtiće

Pored porodice i porodičnog doma, vrtić i osoblje vrtića imaju značajnu ulogu u periodu odrastanja deteta. Kroz aktivnosti u vrtićkim grupama, sa akcentom na socijalni i emocionalni razvoj deteta, postavljaju se čvrsti temelji za dalji razvoj kroz sposobnost učenje.

Za uspešnu inkluziju, dece sa razvojnim odstupanjima i poteškoćama u razvoju, od značajna je saradnja vrtića i stručnjaka za ranu intervenciju.

Podrška stručnjaka je individualizovana, usmerena na snage i potrebe deteta.

Šta radi stručnjak kroz podršku koju pruža vaspitačima?

  • kroz opservaciju, razvojnu i funkcionalnu procenu, prati način funcionisanja deteta u grupi,
  • predlaže aktivnosti prema stepenu angažovanosti, nezavisnosti i socijalnog razvoja deteta,
  • predlaže i demonstrira strategije za efikasnu realizaciju plana i aktivnosti za optimalni razvoj deteta (individualno ili u grupi),
  • predlaže mere prilagođavanja prostora i materijala za rada prema potrebama deteta,
  • prati efikasnost plana, vrši izmene i prilagođavanja prema potrebama deteta,
  • predlaže preventivne strategije za redukciju problema u ponašanju,
  • predlaže i demonstrira upotrebu asistivne tehnologije za dete,
  • sprovodi savetodavni rad i pruža podršku u periodu tranzicije za dete i porodicu (neposredno pred upis u vrtićku grupu i tokom perioda adaptacije za dete i porodicu),
  • organizuje psihoedukativne radionice sa unapred dogovorenom temom…

Ukoliko je vaše dete uključeno u inkluzivni vrtić i ima potrebu za dodatnom podrškom možete nam se obratiti za pomoć. Kroz pisani plan, predlažemo strategije za efikasnije učenje, podstičmo razvoj komunikacijskih i socijalnih veština koje su važne za vaše dete. U zavisnosti od predloženog plana podrške  posete vrtiću mogu biti redovne ili povremene.

Ova usluga podrazumeva:

– prilagođavanje i organizacija prostora za rad prema potrebama deteta,
– predlozi za prilagođavanje materijala za rad prema potrebama deteta
– procena deteta u prirodnom okruženju
– izrada individualnog plana za dete zasnovanog na proceni,
– praćenje ostvarenih rezultata,
– procena ponašanja i predlozi za modifikaciju i usmeravanje.