Procena u ranoj intervenciji

Procena u ranoj intervenciji

– SKRINING PROCENA


 

Redovnim praćenjem razvoja male dece možemo veoma rano identifikovati odstupanja u tipičnom razvoju dece. 

U tu svrhu koristimo različite skrinig instrumente koji su jednostavni za primenu. Roditelji ih mogu popuniti samostalno ili uz pomoć stručnjaka. Dobijene rezultate tumači stručnjak obučen za njihovu primenu.

Pojedini skrining instrumenti su specifični i podrazumevaju npr. ciljanu procenu rizika za ispoljavanje poremećaja autističnog spektra. 

Rezultati procene nas vode u nekoliko mogućih pravaca, tada u dogovoru sa roditeljima preduzimamo neophodne mere i dalje korake u zavisnosti od dobijenih rezultata. 

Ukoliko ste kao roditelj zabrinuti za razvoj deteta možete zatražiti skrining procenu. To je način da otklonite sumnje koje imate ili pak da krenete u detaljniju procenu razvoja i uključite  u ranu intervenciju.

– FUNKCIONALNA I RAZVOJNA PROCENA


 

Nakon skrining procene ili drugih parametara koji upućuju na potrebu za ranom intervencijom, sprovodimo timsku razvojnu i funkcionalna procena.

Ovom timskom procenom dobićemo jasan uvid u nivo funkcionalnih sposobnosti deteta. Sve to nam pomaže da sagledamo koji domeni razvoja zahtevaju podršku i predložimo najadekvatniji stepen podrške.

Timska procena može trajati duže, nekada i do dva sata. Sprovodi se u prisustvu roditelja u okruženju koje je detetu poznato.

Stručnjak koji je obučen za primenu polustruktuiranog kliničkog intervjua započeće  procenu. Dalje možemo uključiti primenu odgovarajućih instrumenata za procenu razvoja i veština kao i opservaciju deteta. Sagledaćemo razvoj deteta kroz različite domene: kognitivni razvoj, motorika, govor, socijalni razvoj. 

Nakon toga sumiraćemo dobijene rezultate, upoznaćemo Vas sa ishodima i u saradnji sa porodicom predložićemo plan podrške za dete i porodicu.